Vienīgais īstais ceļš ir PATIESĪBA.

  Sākums   Par mums   Ticības pieņemšana   Saites   Kontakti 

 Next

Sedreh Pooshi / Navjote

 ceremony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahura Mazda (Dievs)

Prof.Farhang Mehr

 

 

 Zaratuštra uztvēra Dievu kā neierobežotu laikā un telpā

(Jasna 31.8), kā pasaules labdari (Jasna 51.6, 47.3.,6),

 kā tīru Gudrības un Patiesības esenci (Jasna 28.2-4, 51.7).

 

Dievs atklājas cilvēkam tikai caur savām īpašībām un

Zaratuštra apraksta neizsakāmo Dievu ētikas terminos.

Zaratuštras Atklāsmē - Gātās Dievs ir Gudrība, Patiesība, Mīlestība, Dievišķā Vara, Pilnība un Mūžība (skat. tālāk

Ameša Spenta). Viņš ir Gaismu Gaisma un viss labais

 nāk no Viņa. Viņa atribūti ir tikumiski jēdzieni, izteikti tīrās abstrakcijās. Tos dažreiz mēģina personificēt kā kādus enģeļus, bet tie ir Ahura Mazdas dažādi aspekti.

Šo dievišķo atribūtu atskārta dzīvo katrā cilvēkā un caur

tiem cilvēks kā Dieva līdzstrādnieks, ja viņš ir izvēlējies

tāds būt, var sadarboties ar Dievu. Tikai caur šiem atribūtiem ierobežotais cilvēks var aprakstīt neizzināmo un bezgalīgo Dievu.

Centrālie jēdzieni Zaratuštras priekšstatos par Dievu ir labestība, radošums un taisnīgums.

 

Dieva nosaukums zoroastrismā Ahura Mazda nozīmē abu pasauļu (garīgās un materiālās) Valdnieks. Ahura nozīmē „dzīvība” un Mazda nozīmē „gudrība”.

Tātad Ahura Mazda ir Dzīvības un Gudrības Valdnieks.

Gudrība un Patiesība vijas cauri Gātām kā nepārtraukti pavedieni.

Ahuras Mazdas būtību raksturo Viņa seši atribūti. Tos kopā sauc Ameša Spenta (Nemirstīgie Svētie), tie ir kā Ahura Mazdas kvintesence. Katrs no viņiem pārstāv kādu Ahura Mazdas aspektu, bet neviens no tiem nav pats Dievs.

Ahura Mazda ir katrs no tiem un visi kopā, tā ir

daudzveidība Vienā (Jasna 28.3, 31.7).

 

1. Vahišta Mana (jeb Vohu Mana, vohu-labs, vahišta-vislabākais)

Tas ir Kosmiskais Saprāts. Tas ir kā labestīgas gudrības

 pati būtība (arhetips).

Zaratuštra savā atklāsmē vispirms uztvēra Ahuru Mazdu

caur Viņa Gudrības izpausmēm (Jasna 32.8). Zaratuštra

mācīja arī citus cilvēkus izdarīt izvēli starp dažādām idejām ar sava saprāta palīdzību (Jasna 30.2).

Vahišta Mana apzīmē Dieva viszinību un Ahura Mazdas

atribūtu hierarhijā ir pirmajā vietā.

 

2. Aša Vahišta

Aša ir universālā Patiesība un Taisnīgums. Aša ir mūžīgais likums, kas pārvalda Visumu. Tajā saskan dabas likumi ar Dievišķo Likumu.

Aša pārstāv Ahura Mazdas gribu.

Aša tika radīta Ahura Mazdas labvēlīgajā prātā un atribūtu hierarhijā ir otrajā vietā.

Gātās Vahišta Mana un Aša bieži parādās kopā ar Ahuras Mazdas vārdu (daži komentētāji to sauc par Svēto Triādi).

Zaratuštras atklāsmes attīstības procesā atspoguļojas šīs Trijotnes savienotā funkcionēšana.

 

3. Kšatra Vairja

Tas apzīmē dievišķu varu, spēku, iespaidu.

Tā ir tāda vara, kas veicina mīlestību un iznīcina ienaidu,

attīsta harmoniju un aizkavē strīdus, ierosina pazemību un

kavē augstprātību, attīsta taisnīgumu un izslēdz atriebību.

 

4. Spenta Armaiti  

Spenta Armaiti iemieso mīlestību un mieru, norāda uz

labvēlīgu attieksmi, pašaizliedzīgu kalpošanu un veltīšanos. 

Tā ir došana bez aprēķina un pienākums negaidot

atalgojumu.

 

5. Haurvatat

Tā nozīmē pilnību, viengabalainību, vēlmju trūkumu.

 

6. Ameretat

Tā nozīmē nemirstību. Tā ir mūžība, nemainīgums, esamība ārpus sākuma un gala.

Dzīvība ir Ahurā Mazdā, kurš nav radīts un neies bojā. Caur Viņu eksistē Visums un tiek uzturēta dzīvība.

Ameretat ir brīva no laika un telpas ierobežojumiem.

Haurvatat  un Ameretat bieži tiek minēti kopā, tas nozīmē,

ka šie jēdzieni ir saistīti.

 

Ārpus Ameša Spenta ir cits Ahuras Mazdas aspekts.

Tas ir Spenta Mainju (Dieva Svētais Gars).

Spenta Mainju ir cēlais konstruktīvais, radošais spēks, labestības aktīvā būtība (Jasna 33.1).

Spenta nozīmē arī izaugsmi, attīstību, progresu.

Spenta Mainju simbolizē Dievišķo produktivitāti. Tā ir

Ahura Mazdas pašrealizējošā aktivitāte (skat.

Zoroastrianism, Dhalla).

Tā ir enerģija, kas rada Visumu un liek tam evolucionēt. Radīšana ir process, kas notiek pastāvīgi.

Kā atzīmē daži autori, Zaratuštram svētums nozīmē arī

tādus jēdzienus, kā pārpilnība, izaugsme, veselība (skat.

The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, Zaehner).

 

Ahura Mazda ir Radītājs. Gātu vārdi, kas to izsaka ir Datar

un Tašea.

Pirmais vārds (no saknes da- dot) nozīmē devējs,

dāvinātājs(Jasna 43.5, 46.9). Visu svētību dod Dievs un

viss labais nāk no Viņa.

Otrais vārds (no saknes taš- veidot) nozīmē veidotāju,

tēlnieku (Jasna 44.5). Šajā nozīmē visa radība ir Dieva

darināta un veidota.

Tātad radība ir došanas un veidošanas kombinācija.

Radīšana nav notikusi „ex nihilo” – no nekā. Radīšana

vienmēr ir bijusi Dievā un ar Dievu.

 

Tātad, Gātu Ahura Mazda ir Absolūts, Pati Pilnība, Visu

Garu Gars, Esamības Esence, Pirmcēlonis, Radītājs

(Jasna 44.3), Uzturētājs (Jasna 44.5), LabumaAvots,

Saprāts, Patiesība, Taisnīgums, Radošais Spēks,

Mūžīgie Likumi, Nemainīgais, Galīgā Realitāte, Vienīgais,

Kurš ir jāpielūdz.

 

Ahura Mazda ir gan transcendents, gan immanents. Viņš

nav persona.

Savā transcendencē Viņš ir bezgalīgi liels un ārpus visa

radītā. Viņš ir neatkarīgs no Kosmosa, bet Kosmoss ir

atkarīgs no Viņa. Viņam nav lokalizācijas telpā. Atklāsme, pravietojumi un intuīcija ir saistīti ar Ahura Mazdas transcendenci.

Savā immanencē Viņš izpauž Sevi visā radītajā. Viņš ir klātesošs visur Kosmosā – smilšu graudiņos un augu

sēklās, dzīvnieku pastāvēšanā un cilvēka dvēselē. Viņš ir

gan visā radītajā un kopā ar to, gan ārpus un aiz visa radītā. Viņš ir aiz laika un telpas, bet laiks un telpa ir ar Viņu un

Viņā. Viss radītais eksistē Dieva klātbūtnē.

Kosmoss nenoslēpj Dievu un nav arī Viņa ķermenis, tomēr Kosmosam ir dvēsele (Jasna 29.1). Tā ir Dieva radošā

spēka izpausme.

Dievs nav persona, tomēr viņam ir personīgas attiecības ar cilvēku. Dievs ir abstrakts, tomēr reāls. Viņš ir tīra monāde, bez antropomorfām pazīmēm.

Antropomorfās idejas Gātās ir retāk sastopamas, nekā

citos rakstos (skat. Zoroastrianism and Judaism, George Carter). Nedaudzās atsauces uz dieva visu redzošajām

acīm vai atalgojumu dalošajām rokām ir tikai metaforas. Dievam nav veida vai formas, Viņš ir pati Apziņas esence (būtība).

 

Abpusējas cieņas jūtas, garīgums, līdzdalība cilvēka liktenī – īpašības ar kādām Zaratuštra stādīja cilvēcei priekšā Ahura Mazdu bija kaut kas jauns senajā pasaulē. Tā bija jauna

reliģija ar jauniem priekšstatiem. Zaratuštra iepazīstināja ar Dievu kā tikumisko pilnību, kurš ir jāmīl un no kura nav

jābaidās. Ahura Mazda ir taisnīgs, bet nav atriebīgs Dievs.

Viņš ir visa labā radītājs un iznīcība nenāk no Viņa. Tas nenozīmē kāda primāra iznīcinātāja eksistenci.

Zoroastriskajā tradīcijā labais un ļaunais nozīmē morālu,

bet ne kosmisku duālismu.

 

Zoroastrismam ir monoteistiskas reliģijas raksturs.

Zaratuštras ticība apliecina vienu visuma Radītāju un

Uzturētāju, kurš ir visuzinošs, vienmēr klātesošs un

visspēcīgs.

Viņam nav sākuma, nav beigu. Viņš ir mūžīgs un nemainīgs. Vienīgi Viņš ir pielūgšanas vērts. Viņš radīja Visumu savā

labu vēlošajā prātā (Vahišta Mana), izveidoja to savā

apziņā (Daēna), izpauda to caur savu dodošo garu

(Spenta Mainju) un sakārtoja to ar savu gribu

(Aša) – mūžīgo taisnības un patiesības likumu.

Ahura Mazda radīja cilvēku kā savu līdzstrādnieku ar

prāta spējām atšķirt labu no ļauna un strādāt pasaules

attīstības labā. Ahura Mazda atklāja savu mūžīgo likumu pravietim Zaratuštram Gātās. Viņš pasludināja seku likumu, nākošās dzīves realitāti un īstas laimes (Ušta) iespējamību taisnajiem.

 

Gātu sekotājiem vajadzētu lūgties ar Ašas labajām domām, vārdiem un darbiem, ar Vohu Mana gudrību un ar Armaiti mīlestību un mieru, lai Ahuras Mazdas labu vēlošais gars sniegtu viņiem Haurvatat svētlaimi un Kšatras brīnumaino

spēku saņemt Kosmosa Dvēseles mierinājumu un

Nemirstību.

 

 

 

Par autoru: Farhang Mehrs ir pazīstams starptautisko attiecību speciālists un zoroastrisma sabiedriskais darbinieks.

Viņš ir dzimis Teherānā, 1923.g. 23.

decembrī. Līdz Irānas islāma revolūcijai

1979. gadā viņš vadīja Teherānas

zoroastriešu kopienu.

Pēc tam emigrējis uz ASV viņš bija

Bostonas universitātes profesors.

Viņš ir Vispasaules zoroastriešu

organizācijas (WZO) dibinātājs.

 

 

 

 

 

 

Copyright ® www.bozorgbazgasht.com

Labas domas

 labi vārdi

 labi darbi