برگ نخست | درباره انجمن | زرتشتی شدن | گزارش سدره پوشی ها | پیوند با انجمن | پیوندها  

English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

گزارش برگزاری آئین سدرهٔ پوشی در فرانکفورت، آلمان ۳۷۵۰ مزدیسنی

 

.

برگزاری آیین سدره پوشی در کشور لتونی
 سال ۳۷۵۱ مزدا یسنی

 

.

اردوی تابستانی زرتشتیان اروپا در کشور لتونی

 سال ۳۷۵۱ مزدیسنی

 

.

سپاسگزاری از موبد کامران جمشیدی

 

.

رخشاره آئین سدرهٔ پوشی در کشور لتونی

.

گزارش برگزاری فرخنده جشن تیرگان سال ۳۷۵۱ مزدیسنی در اسلو

 

 

برگزاری آیین سدرهٔ پوشی در شهر مسکو

سال ۳۷۵۱ مزدیسنی

بازگشت به رویه رخشاره

 

 

 

 

Copyright www.bozorgbazgasht.com