برگ نخست | درباره انجمن | زرتشتی شدن | گزارش سدره پوشی ها | پیوند با انجمن | پیوندها  

English 

 

 

 

  

 

 

    •  Learn about teachings of

        Asho Zarathushthra.

 

    Read More

 

 

 

    •  Spanish Page

        Página española.

 

    Read More

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری آیین سدره پوشی در هیتیساو در کشور اتریش

سال ۳۷۵۲ مزدیسنی

 

.

.

برگزاری آیین سدرهٔ پوشی در شهر برلین در آلمان

 

 

برگزاری آیین سدرهٔ پوشی در شهر مسکو، سال ۳۷۵۱ مزدیسنی

.

برگزاری آیین سدرهٔ پوشی در کشور لتونی، سال ۳۷۵۱ مزدیسنی

 

 

 

 

 

برگزاری آئین سدرهٔ پوشی در استکهلم

نوروز ۳۷۵۱ مزدیسنی

 

a

 

برگزاری آئین سدرهٔ پوشی در شهر فرانکفورت آلمان

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® www.bozorgbazgasht.com